Regulamin serwisu

Polityka prywatności i polityka cookies

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. 1. Polityka określa zakres i warunki korzystania z Portalu dostępnego za pośrednictwem witryny www.fcabank.pl.
 2. 2. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki i akceptuje wszystkie jej postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. 3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki, nie powinien korzystać z Portalu.

Dział II: Definicje

 1. 1. FCAGBP – FCA-Group Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 000029286, NIP 521-27-91-919, REGON 012952352.
 2. 2. FCALP – FCA Leasing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000156396, NIP: 521-323-66-05, REGON: 015442730.
 3. 3. FCA – FCAGBP oraz FCALP łącznie.
 4. 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 5. 5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. 6. Partner – podmiot współpracujący z FCAGBP i/lub FCALP w dowolnym zakresie, nie tylko świadczenia Usług, w tym inne spółki z Grupy FCA.
 7. 7. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności.
 8. 8. Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych, oprogramowania oraz informacji opracowanych przez FCAGBP, FCALP lub jej Partnerów.
 9. 9. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
 10. 10. Przeglądarka Internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML.
 11. 11. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym.
 12. 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (w tym Portal).
 13. 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 14. 14. Usługi – usługi określone w Dziale III Polityki.
 15. 15. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., poz. 1402 ze zm.).
 16. 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1000 ze zm.).
 17. 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).
 18. 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 19. 19. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Portalu lub Usług.

Dział III: Rodzaje i zakres usług objętych Polityką

 1. 1. Usługi Informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu.
 2. 2. Usługi Wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego wyszukiwania dealerów i wyświetlania ich danych zapisanych w Portalu.
 3. 3. Usługi Reklamowe - usługi polegające na publikacji materiałów reklamowych na stronach Internetowych Portalu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o Internetowe narzędzia reklamowe takie jak bannery, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), itp.
 4. 4. Usługi Kontaktu - usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania informacji do FCAGBP i/lub FCALP, zamówienia informacji lub zlecenia kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu i/lub poczty elektronicznej.
 5. 5. Usługi Pobierania - usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Portalu.

Dział IV: Warunki korzystania z Portalu

 1. 1. FCA świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Polityce.
 2. 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych przez Portal w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. 3.  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał przez System lub do Systemów teleinformatycznych FCA następujących treści:
  1. 3.1. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych FCA lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
  2. 3.2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. 4. FCA nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, FCA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.
 5. 5. FCA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii u Użytkownika lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych Użytkownika. 

Dział V. Prawa własności Intelektualnej

 1. 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy (dalej: „Zawartość”) są własnością FCA lub zostały użyte przez FCA za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. 2. Za pośrednictwem Portalu mogą być udostępniane narzędzia informatyczne będące własnością FCA. W takim wypadku FCA udziela Użytkownikowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z udostępnianych za pośrednictwem Portalu narzędzi informatycznych.
 3. 3. Korzystanie przez Użytkownika z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody FCA kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części.
 4. 4. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia (dalej: „Znaki”) umieszczone na Portalu są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Portalu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Portalu. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że FCA wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez FCA lub inne uprawnione podmioty.

Dział VII. Ochrona danych osobowych

 1. 1. W czasie korzystania z Portalu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych Danych osobowych, w szczególności podczas realizacji Usługi Kontaktu.
 2. 2. W każdym przypadku podawania przez Użytkownika Danych osobowych zostanie on poinformowany, m.in. o: administratorze danych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych, celach oraz podstawie przetwarzania danych, możliwych odbiorach danych, jak również prawach przysługujących mu w związku z przetwarzaniem jego danych.
 3. 3. Za pośrednictwem Portalu zbierane są jedynie takie Dane osobowe, które są niezbędne do jego działania, w tym realizacji Usług. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której one dotyczyły.
 4. 4. FCAGBP oraz FCALP przetwarzają oraz zabezpieczają Dane Osobowe zgodnie z zapisami:
  1. 4.1. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  2. 4.2. Ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. 4.3. innych właściwych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.
 5. 5. FCAGBP oraz FCALP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych. 

Dział VIII. Cookies

 1. 1. FCA oświadcza, iż, nie gromadzi informacji dotyczących połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną FCA lub Usługami.
 2. 2. FCA informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. 3. FCA oświadcza, że pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach FCA nie przechowują żadnych Danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 4. 4. Portal wykorzystuje następujące pliki Cookies:
  1. 4.1. Nazwa pliku cookie: __ga
   Zadanie: plik używany wraz z Google Uniwersalne Analytics. Ten plik cookie umożliwia Google do śledzenia unikalnych użytkowników za pomocą identyfikatora klienta, który jest generowany losowo.
   Okres przechowania: 2 lata.
  2. 4.2. Nazwa pliku cookie:__gat
   Zadanie: plik używany wraz z Google Uniwersal Analytics. Ten plik cookie jest używany do monitorowania i śledzenia zachowania odwiedzających stronę, anonimowo.
   Okres przechowania: 10 minut
  3. 4.3. Nazwa pliku cookie: cookieAcceptanceCookie
   Zadanie: plik cookies sprawdzający, czy Polityka została zaakceptowana. Dzięki niemu użytkownik nie musi za każdym razem akceptować zapisów Polityki.
   Długość przechowania: 1 rok.
 5. 5. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Jednakże wyłączenie tego mechanizmu spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności Portalu. Sposób wyłączenia mechanizmu cookies dla najpopularniejszych przeglądarek podano w części „Dodatek”.
 6. 6. Jakiekolwiek przekazywanie pozyskanych informacji osobom trzecim:
  1. 6.1. odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie określonym w Polityce, w tym w celu wykonania żądanej przez Użytkownika Usługi; lub
  2. 6.2. następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Dział IX. Postanowienia końcowe

 1. 1. FCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki. Jednakże zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki na łamach Portalu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na stronach Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Polityki oznacza ich akceptację.
 2. 2. Treść Polityki może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili miejsca, gdzie został udostępniony.
 3. 3. Niniejsza Polityka oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług podlegają prawu polskiemu.

Dodatek – część techniczna

Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym FCA:

Przeglądarka:

Rozdzielczość ekranu: 1024x768

Wymagane wtyczki:

Wyłączanie cookies:

Użytkownik portalu może samodzielnie wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączanie obsługi plików cookies dla najczęściej stosowanych przeglądarek dostępne jest pod adresami URL:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox

http://mzl.la/1BAQFQq

Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/2178/pl/controlPages.html#manageCookies